Rodičovský průvodce k tomu jak (NE) zabít své děti.

Hračky Lucifera – LOVCI DUCHŮ

„Oblékněte si speciální brýle, abyste viděli démony a netopýry,“ říká hra. Nebudete si však nikdy jisti, zda lovíte démony, nebo budou oni lovit vás.

Zažijte hezké noční můry. Tato hra je dobrým startérem pro to, jak začít vidět duchy a démony později ve vašem životě i bez brýlí. Říkáme tomu otvírák na konzervy nebo otevírák dveří. Klíč k Pandorově krabici.
Slogan této hry by mohl být: „Získejte posednutí za méně než 5 minut.“ Traumatické zážitky, jako je znásilnění, válka, střetnutí s démony a duchy, traumatické svědectví smrtelných nehod nebo dokonce temná hudba, hororové filmy jsou všechno vizuální zážitky, kde oko je branou pro vstup do duše. Dále pak piercing, ostré nástroje (injekce, jehly, drogy, krev viz.upíři, tetování, řezy do kůže jako znak vlastnictví, otroctví atd.) … všechny tyto mají násilný dojem na lidskou duši což vede k „násilnému propíchnutí duše“, a jsou obecně považovány za otevření bran k démonické posedlosti.

Podívejte se, jak Baalovi proroci vyvolávají démony.
1 Královská 18:28 Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev. … z důvodu přivolání démonů.

Jediné + této hry je, že tentokrát bojujete na té správné straně, ale kdo ví, kam se to zvrtne?


A Parental guide on how (NOT) to kill your kids.

Luciferian Toys – GHOST HUNTER

THE GHOST HUNTER Game.
“Put on these special goggles to see demons and bats” says the game. Not sure if you will hunt the demons, or they will hunt you?

Well, have a nice nightmares. This game is a good starter on how to start seeing ghosts and demons later on in your life even w/o the goggles. We call it a can opener or a door opener. The key to the Pandora’s box.
The Slogan to this game could be: “Get possessed in less than 5min.” Traumatic experiences such as rape, war, demons encounter, traumatic witnessing to a death accidents, or even dark music, horrors – eye gate visual experience, body piercing, sharp tools (injections, needles, blood as in Vampires, skin-cuts for a sign of ownership, slavery etc.) …all these having a violent impression on human soul lead to “a violent piercing of the soul” and are considered as open gates to demonic possessions.

See Baal’s prophets invoking demons.
1 Kings 18:28 And they cried aloud, and cut themselves after their manner with knives and lancets, till the blood gushed out upon them…for a reason to call demons in.

The only positive of this game is, that you are fighting them, not invoking them, but who knows where does it lead to?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *