Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR Ministerstvo zveřejňuje pro školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona informaci o podmínkách a náležitostech žádosti o povolení plnění povinné školní docházky.Více

Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aVíce

1)     Ing. Irena Šindelářová, irena.sindelarova@msmtcz pro česko-ukrajinské, česko-rakouské projekty programu Mobility; program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-ACTION česko-indická spolupráce 2)     RNDr. Josef Janda, josef.janda@msmtcz pro česko-japonské projekty EIG Japan, program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-COST 3)     Mária Krausová, DiS., maria.krausova@msmtcz pro česko-francouzské, česko-čínské projekty programu Mobility; program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-ACTION česko-americká, česko-čínská spolupráce 4)     Mgr. Luděk Kos,Více

Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s VL a středního vzdělání s MZ podle vybraných RVP oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H, č. j. MSMT-45381/2020-2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákonaVíce

Podmínky poskytnutí podpory, seznam oprávněných žadatelů a zvýšení podpory.     Výkazy o čerpání prostředků na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace v roce 2020 Příjemce dotace je dle čl. 7 odst. 5 přílohy 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 na dlouhodobý koncepčníVíce

Podmínky poskytnutí podpory a seznam oprávněných žadatelů Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace se podle § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. poskytuje na základě hodnocení výzkumné organizace provedeného podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 2017+) schválené usnesením vlády ČeskéVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě bodu II. 1. b) usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2019 č. 563, o Metodice hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, stanovilo Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naVíce

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresuVíce

Praha, 12. ledna 2021 – Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství za v mnoha ohledech specifický rok 2020 byly uděleny, přestože protiepidemická opatření zatím nedovolují laureátům převzít svá ocenění přímo z rukou ministra Roberta Plagy. Třináct studentů a absolventů bylo tentokrát oceněno za dobrovolnické aktivity, kterými vypomáhali nad rámecVíce

Mobility Erasmus+ s Velkou Británií po BrexituRozhodnutí o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Velkou Británií nemá vliv na účast Spojeného království ve stávajícím programu Erasmus+/Evropském sboru solidarity (2014 – 2020). Velká Británie bude plně participovat na programu Erasmus+ až do konce aktuálního programového období, což znamená, že studenti EU mohouVíce