Dne 24. srpna 2021 nabývá účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6).     Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4).Více

Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“ (č. j.: MSMT-4121/2021-2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských školVíce

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování asistenta pedagoga v mateřských školách, třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Stanovisko MŠMT k financování asistenta pedagoga v mateřských školách třídách zřízených podle § 16 odst 9 školského zákona.pdf Nahoru

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Do § 2 se vkládá nový odstavec 6, který zní:  (6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje oVíce

Vyhlášení výsledků rozvojového programu: Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č. j. MSMT-11413/2019. Jedná se o výsledky vztahující se k druhé etapě programu – záříVíce

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává informaci k vedeníVíce

Vyhlášení druhé etapy rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol MŠMT zveřejňuje výzvu k druhé etapě rozvojového programu. Cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a dále také zohlednění možnosti prodloužit provoz v mateřských školách.    Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách Z důvodu nejasnosti postupů v případě zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) společnéVíce

Vyhlášení výsledků rozvojového programu: Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č. j. MSMT-31069/2018. Jedná se o výsledky vztahující se k první etapě programu – leden až srpenVíce