VÝSLEDKY JEDNOSTRANNÉ VÝZVY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A VĚDY UKRAJINY VE VĚCI PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-UKRAJINSKÝCH MOBILITNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU S DOBOU ŘEŠENÍ 2021 – 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zveřejňuje seznam společných česko-ukrajinských výzkumných mobilitních projektů, které byly schváleny k realizaci v letech 2021  –  2022: VýsledkyVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě podaných žádostí rozhodlo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2021. Seznam příjemců dotace a její výše (včetně dat pro výpočet výše dotace) jsou uvedeny v přiloženém souboru. Vysledky_vyzvy_SVV_2021.pdf (187,72 kB)

V návaznosti na podpis Memoranda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), Národním úřadem pro výzkum, vývoj a inovace Maďarska (NKFIH), Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské republiky (NCBR), Slovenskou akademií věd (SAV) a Japonskou agenturou pro vědu a technologie (JST) ze dne 23. záříVíce

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu §Více

Název výzkumné organizace: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. IČO: 68378009 Sídlo: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha Právní forma: veřejná výzkumná instituce Hlavní cíl činnosti: provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou a publikováním Vedení odděleného účetnictví pro hospodářské činnosti: výzkumnáVíce

Vratky běžících projektů výše uvedených programů se provádí následujícím způsobem: Vratky prostředků aktuálního roku zasílejte na výdajový účet MŠMT (821001/0710). Maximální výše této vratky je rovna výši dotace poskytnuté v roce, za který vracíte (viz Smlouva o poskytnutí dotace, Příloha II) Vratky prostředků minulých let  (2020 a starší) včetně vratek z FÚUP zasílejteVíce

Projekty končící v roce 2020 budou finančně vypořádány na formuláři 3B (příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.) – Část B Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. PřílohaVíce

Příjemce dotace IČO Dotace 2020 (v Kč) Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 335479 115 104 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 61388068 64 731 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 63831562 50 000 Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda 75031281 109Více

Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR Ministerstvo zveřejňuje pro školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona informaci o podmínkách a náležitostech žádosti o povolení plnění povinné školní docházky.Více

Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aVíce